Salgs og leverings bestemmelser:

FORUDSÆTNINGER.
DAXTOR A/S sælger/leverer varer til virksomheder indenfor byggesektoren og med gyldig CVR nummer. Der kan være tale om lagersalg eller varer som er fremskaffet til køberen fra ind- eller udenlandske leverandører.

1. ANVENDELSESGYLDIGHED.
Alle leverancer sker i henhold til anførte salgs- og leverings-bestemmelser, medmindre andet er aftalt og udtrykkelig anført tilbud/ordrebekræftelse.
Tilbud er kun gyldig i 2 uger fra udstedelsesdatoen dvs., at kundens accept skal være DAXTOR A/S i hænde senest 2 uger fra udstedelsesdatoen.

2. TEGNINGER M.V.
Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer mm. forbliver DAXTOR A/S ejendom, og må ikke kopieres eller videregives til tredje part medmindre andet er aftalt. Sådan aftale skal være anført i tilbud/ordrebekræftelse.

3. LEVERING.
Levering sker AB DAXTOR A/S´ eget lager.
DAXTOR A/S forbeholder sig retten til delleveringer.

4. PRISER.
Alle priser er AB DAXTOR A/S.
Indtræder der i tidsrummet mellem tilbudsgivning og leverancen ændringer i materiale priser, lønninger, told- og afgifter m.m. forbeholder DAXTOR A/S sig retten til dækning af de dokumenterede omkostninger.
Det samme gør sig gældende ved valuta, kursændring med mere end 5 % hvor prisen alene er afgivet i d.kr.
Opstår der forøgede omkostninger som følge af forstyrrelser eller spærring af transportveje etc. er sælger berettiget til at ændre prisen tilsvarende.
For leveringer hvor der ikke er aftalt pris, gælder priserne i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, udstedt af DAXTOR A/S.

5. BETALING.
Betalingsbetingelser: Netto kontant medmindre anden betalingsbetingelse er indgået og uden yderlig fradrag af nogen art.
Betaler køberen ikke det fulde beløb rettidig, kan sælgeren fra forfaldsdatoen beregne sig renter på 2 % pr. påbegyndt måned + opkrævningsgebyr
på kr. 100,00.

6. EJENDOMSFORBEHOLD.
DAXTOR A/S forbeholder sig retten til det solgte, indtil det fulde beløb er indbetalt med tillæg af påløbende omkostninger og renter.

7. LEVERINGSTID.
Såfremt intet andet er anført, sker leveringen hurtigst mulig, Ved anførelse af leveringsuge, er det den sidste dag i anførte leveringsuge i ethvert henseende at anse, værende rettidig levering.
DAXTOR A/S kan kræve udskydelse af leveringstidspunktet i følgende tilfælde:
1. hvor køber ønsker ændringer i leverance i forhold til fremsendte
ordrebekræftelse.
2. ved forsinkelse af leverancen hvor DAXTOR A/S er uden for indflydelse
3. i tilfælde af force majeure, jfr. Punkt 14
4. i tilfælde hvor leverancen må standses eller bliver forsinket ved
offentligt pålæg.

8. FORSINKELSE.
Forsinkes leverancen med mere en 2 uger, er køberen berettiget til at hæve aftalen, hvis køberen forinden har reklameret uden ugrundet ophold efter forsinkelsens indtræden.
Gælder forsinkelsen kun en del af leveringen, kan køber alene hæve aftalen for den pågældende del.
Hvis der indtræder forsinkelse i forhold til angivende leveringstidspunkt for skaffeordre, indskrænkes købers beføjelser til sådanne, som DAXTOR A/S kan gøre gældende overfor leverandøren.
DAXTOR A/S har ingen erstatningspligt overfor køber som følge af forsinkelse, medmindre køber kan dokumenter, at forsinkelsen alene skyldtes fejl eller forsømmelse fra DAXTOR A/S´ side. I sådan tilfælde kan køber kun få refunderet, hvad anses for rimelig betaling af dokumenteret tab.

9. FORDRINGSMORA.
Hvis køber undlader efter leveringstidspunktet er indtruffet, at afhente i forhold til indgåede aftale, er DAXTOR A/S berettiget til, at opbevare og forsikre det solgte for købers regning.
Undlader køber efter skriftlig henvendelse, fortsat ikke at afhente bestilte vare, er DAXTOR A/S berettiget til, at videresælge det bestilte bedst muligt for købers regning. I tilfælde af, at salget ikke udligner det beløb som aftalt i henhold til den først indgåede aftale, påføres denne køber tabet + de omkostninger der har været i forbindelse med salget til anden side.

10. MANGLER.
Ved levering skal køber straks foretage undersøgelse af den/de leverede vare, som enhver ordentlig forretningsbrug kræver.
I tilfælde af mangler og skader som ikke skyldtes transportskader, skal køber straks og skriftligt, informere DAXTOR A/S om omfanget.
Indenfor en periode på 12 måneder regnet fra leveringstidspunktet, er DAXTOR A/S forpligtiget til udbedring/reparation af den leverede vare i henhold til den til enhver tid gældende garantiforpligtigelse.
Denne forpligtigelse er kun gældende for vare leveret og produceret af DAXTOR A/S og dækker samtidig omkostningerne for ny forsendelse til DAXTOR´ kunde.
Andre omkostninger i forbindelse med leveringen, dvs. arbejdsløn, ventepenge, diæter og arbejdsløn i forbindelse med blotlægning eller fastlægning af problemet er DAXTOR A/S uvedkommende.
DAXTOR A/S er forpligtiget til afhjælpning af fejl/mangler i tilfælde af, at køber kan dokumentere, at opbevaring, anvendelse og installations- forskrifterne som vedlagt, er korrekt udført.
DAXTOR A/S påtager sig herudover ikke yderligere ansvar for det leverede materiel. Køber kan derfor ikke hæve købet, eller påberåbe sig et erstatningskrav. Køber kan heller ikke helt eller delvis tilbageholde i et eventuelt skyldigt beløb.

11. RETURVARE.
Bestilte og leverede vare kan kun returneres ifølge nærmere aftale med DAXTOR A/S.
Ved returnering af bestilte vare, skal der påregnes omkostninger i forbindelse med ekstra håndtering på 20 % af det fakturerede beløb.
Skaffevare kan ikke returneres.

12. PRODUKTANSVAR.
Køberen skal holde DAXTOR A/S skadesløs i det omfang hvor køber pålægges et ansvar overfor tredje part, og som ikke er omfattet af vore salgs- og leveringsbestemmelser.
Sælgeren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af det solgte produkt.
DAXTOR A/S er ikke ansvarlig for skader forvoldt af den solgte vare på:
1. fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens materialet er i køberens besiddelse.
2. produktet der er fremstillet for køberen, eller på produkter hvor disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter forårsager.
DAXTOR A/S´ erstatningspligt for tingskade kan på intet tidspunkt overstige d.kr. 1 million pr. ordre.

13. ANSVARSBEGRÆNSNING.
Uanset hvad der foran er anført, og uanset eventuelle påvist uagtsomhed, tabt voldgiftsag er DAXTOR A/S på intet tidspunkt ansvarlig for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller indirekte tab eller følgeskader af nogen art, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller på andet grundlag.
Det skal anføres, at den i pkt. 13 anførte ansvarsbegrænsning også gælder for teksten i pkt. 12.

14. FORCEMAJUERE.
Ved indtrædelse af krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb fra anden offentlig myndighed, ildsvåde, strejke, lockout, import- eller eksportforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra leverandører, mangel på arbejdskraft, brændstof, drivkraft eller nogen anden årsag som ligger udenfor DAXTOR A/S´
kontrol, som forhindre eller forsinker fabrikation og levering af det solgte.

15. LOVVALG / VÆRNETING.
Eventuelle tvister mellem parterne, afgøres i henhold til dansk ret og
med voldgift i henhold til Danske Voldgiftinstituts regler.

© DAXTOR A/S                                                                           Forbehold for trykfejl                                                                                 Udgave 2020

Hanelsbeti

Scroll til toppen